Specialisaties

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

Kinderen met ASS kunnen problemen ervaren in de communicatie met hun omgeving of komen niet tot spreken. De logopedist kan een belangrijke rol spelen in het leren communiceren met anderen maar ook hoe ouders en de omgeving  de communicatie kan leren aanpassen aan het kind met ASS. Vaak hebben kleine aanpassingen grote effecten in positieve zin.
Als een kind met ASS niet uit zichzelf leert spreken kan met verschillende  methodes bekeken worden of een kind uitgelokt kan worden tot het gebruik van communicatie.
Methodes waar in de praktijk mee gewerkt wordt zijn Pivotal Respons Treatment (PRT) trainingslevel 3, Picture Exchange Communication System (PECS) en ondersteunende communicatie met gebruikmaking van voorwerpen, afbeeldingen en/of geschreven taal.

Gedragsproblemen

Als kinderen moeite hebben met het spreken en begrijpen van de taal kunnen gedragsproblemen ontstaan. Om uit te kunnen sluiten waar de gedragsproblemen vandaan komen is een goed onderzoek op het gebied van de communicatie door een logopedist een essentieel onderdeel in het zoeken naar mogelijke oplossingen. In mijn werk als logopedist heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen met gedragsproblemen. Het werken met deze kinderen is voor mij een extra uitdaging.

Ondersteunende communicatie

Voor kinderen met ASS en/of  een verstandelijke beperking is ondersteunende communicatie vaak onmisbaar. Gesproken taal is vluchtig en niet zichtbaar. Om die reden is visuele ondersteuning voor deze kinderen vaak onmisbaar in het dagelijks leven.  Als  logopedist kan ik in overleg met de omgeving van het kind  onderzoeken  welke specifieke visuele ondersteuning het beste bij uw kind aansluit.

Nederlands met Gebaren(NMG)

NmG gebaren worden veel toegepast bij kinderen met een spraak-taalachterstand en/of stoornis , slechthorende kinderen  en kinderen met een verstandelijke beperking. Het gebruik van gebaren is één van de mogelijke visuele ondersteunende communicatie. Ik kan ondersteuning bieden in het aanleren van de gebaren bij uw kind.

Spraak-taalstoornissen

Als uw kind spreekt maar slecht verstaanbaar is kan er sprake zijn van een fonologische stoornis.  Hodson & Paden is een effectieve cyclische behandelmethode . Bij deze methode wordt uitgegaan van de natuurlijke spraak-taalontwikkeling.  Op een speelse manier wordt met concreet materiaal de spraak uitgelokt. Daarnaast vormen liedjes en rijmpjes een belangrijk onderdeel in de behandeling. Ik heb ervaren dat deze methode ook goed aansluit bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

Sensorische Informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking is kort samengevat het samenwerken van de zintuigen. Onze zintuigen zorgen ervoor dat alle informatie om ons heen een betekenis krijgen. Hierdoor kunnen we de wereld om ons heen beter begrijpen.  Soms werken zintuigen niet goed samen of geeft een bepaald zintuig teveel of juist te weinig informatie  door aan ons lichaam. Dit kan voor problemen zorgen.  Ook bij problemen op het gebied van logopedie kan een informatieverwerkingsprobleem meespelen.  In de logopedische behandeling van uw kind kan dit, indien nodig, uitgezocht en meegenomen worden.

Eet- en drinkproblematiek

Het leren eten en drinken gaat bij heel veel kinderen vanzelf met soms een klein beetje hulp van de ouders. Bij sommige kinderen ontstaan er vanaf de geboorte problemen en bij andere kan het leren eten of drinken van nieuwe dingen voor problemen zorgen. Sommige kinderen willen alleen maar vloeibare dingen eten en sommige kinderen lukt het niet om uit een beker te leren drinken.  Het leren eten van een lepeltje of het kauwen op een stukje brood, fruit of groente kan ook moeizaam gaan en soms lukt het helemaal niet. Het aanleren , begeleiden en adviseren van nieuwe eet –en of drinkvaardigheden is een belangrijk onderdeel van mijn werk als logopedist.  In de behandeling van eet- en drinkproblematiek wordt bekeken wat de oorzaak kan zijn van de problemen. Hierbij worden de verschillende bovengenoemde specialisaties betrokken en waar mogelijk toegepast.