Tarieven

 2022

Anamnese en onderzoek na verwijzing                                           € 86,00
Individuele zitting reguliere logopedie (30 minuten per dag)       € 43,00
Individuele zitting reguliere logopedie (45 minuten per dag)       € 64,50
Individuele zitting reguliere logopedie (60 minuten per dag)       € 86,00
Individuele zitting preverbale logopedie                                          € 86,00
Toeslag behandeling aan huis                                                          € 24,00
Overleg met derden (per 30 minuten)                                             € 43,00
Verslaglegging aan derden                                                               € 86,00
Telelogopedie                                                                                      € 43,00
Telefonisch overleg (max. 10 minuten)                                          € 29,00

Betalingsvoorwaarden

Logopedie Esther Rhijnsburger gaat er vanzelfsprekend van uit dat de betaling te allen tijden voldaan wordt. Om een eventuele vertraagde betaling goed af te ronden, zijn daar wel bepaalde regels voor opgesteld.

De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als klant en Logopedie Esther Rhijnsburger. Deze betalingsvoorwaarden kunt u hieronder teruglezen.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij het afzeggen op de dag van de afspraak zelf, behoudt Logopedie Esther Rhijnsburger zich het recht de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.

Betalingsvoorwaarden voor patiënten:

  • U kunt de rekening na betaling aan Logopedie Esther Rhijnsburger indienen bij uw zorgverzekeraar indien de vermelde behandelingen voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen.
  • U blijft zelf te allen tijde eindverantwoordelijk voor de betaling. Ook als de vergoeding van de zorgverzekeraar vertraagd is.
  • Op de nota vermelde verrichtings- of behandelingscodes zijn bij uw zorgverzekeraar bekend.

Tot en met 31 december 2022 worden de volgende betalingsvoorwaarden gehanteerd:

  • De door zorgverleners gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. de behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt zijn direct opeisbaar.
  • Het notabedrag dient binnen 14 dagen voldaan te zijn op het rekeningnummer vermeld op de factuur
  • Is het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen voldaan, dan is de patiënt in gebreke.
  • Daarmee is Logopedie Esther Rhijnsburger gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot incassomaatregelen. Wel zal er eerst een passende oplossing besproken worden via de telefoon of via de mail.
  • Logopedie Esther Rhijnsburger kan na de termijn van 14 dagen en de betalingsherinnering, zonder nadere aanzegging, de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom in rekening brengen.
  • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten zijn als volgt samengesteld: 15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van €30,00 *. Deze kosten worden tezamen met de wettelijke rente in rekening gebracht indien de patiënt niet binnen 21 dagen na de notadatum heeft betaald.